موسوعة فواصل البسملة لمنتدیات فاطمة


لینک عضویت درگروه آموزگاران پنجمhttps://telegram.me/joinchat/BYAHdgBl_gdxyktGpDK3gwتاریخ : دوشنبه 10 فروردین 1394 | 06:48 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
استفاده ازجهش تحصیلی مفید یامضر؟!

از آنجا كه با اقدام به جهش ،دانش آموز یك كلاس از همسالان خود  سبقت   گرفته  و      در كنار       دانش آموزانی قرار میگیرد كه ازلحاظ سنی یك سال از وی بزرگتر می باشند ،    این مسئله پرسشها وتردیدهایی را دررابطه با نحوه سازگاری عاطفی واجتماعی وهمچنین پیشرفت تحصیلی آنان پس از جهش وبه طور كلی مفید یا مضر بودن این روش در ذهن مربیان ووالدین برانگیخته است.صاحبنظران تعلیم وترببیت نیز دراین زمینه نظرات متفاوتی ابراز داشته اند.

دراین مقاله سعی بر آن است كه تا باارائه نقطه نظرات مخالفان وموافقان باجهش تحصیلی وبیان دلایل آنان موضوع جهش تحصیلی رابه عنوان یكی از مسائل مهم آموزشی به درستی تبیین كنیم.

نظرات مخالفین جهش تحصیلی :

سطحی شدن یاد گیری از جمله دلایلی است كه مخالفان بر آن تاكید می كنند. به زعم آنان جهش تحصیلی نوعی تسریع در آموزش است ،از غنا وتعمیق آموزش كاسته ومانع از اكتشافات فردی كودكان ونوجوانان می شود                                                                                                             

 معتقد بودند كه تحت فشار قرار دادن كودك برا یادگیری(ginsberg & opper) گینزبرگ و اوپر 

قبل از موعد مناسب حتی وقتی كه ابزارهای ذهنی لازم در او رشد كرده است كار درستی نیست.(3)

آموزش مطالب ومفاهیمی كه برای نه ماه تحصیلی دانش آموزان عادی تهیه وتدارك گردیده است ،درمدت زمانی كمتر از سه ماه ،فشار روانی وذهنی بسیار زیادی برای معلم ودانش آموز به همراه خواهد داشت. البته باید گفت در سه ماه تابستان فشار بیشتر روی دانش آموز است تامعلم چون خود دانش آموز بدون حضور معلم می بایست كلیه مطالب ومفاهیم نه ماه تحصیلی را در مدت 3ماه بخواند.                                                                                  

هر چند كه یكی از خصوصیات برجسته كودكان سر آمد وتیز هوش یادگیری سریعتر وبهتر نسبت به همسالان خود می باشد،ولی باید توجه داشت كه تیز هوشان نیز همگی دریك سطح هوشی نیستند وممكن است بسیاری ازآنان صرفا در یادگیری برخی از دروس مثل علوم وریاضیات از خود سرعت عمل واستعداد بالایی نشان دهند ولی در دیگر مواد درسی مثل روخوانی ،فارسی واملاء درحد كودكان عادی باشند. به همین خاطر مخالفین جهش ،سطحی شدن یادگیری را عمده ترین عاملی می دانند كه ارزش این شیوه آموزشی را زیر سؤال خواهد برد.                       نكته مهمی كه در اینجا باید به آن اشاره كرد این است كه كمبود فرصت آموزشی (درفصل تابستان) ممكن است معلم رانه به سوی آموزش مفاهیم اساسی ومهم كتابهای درسی بلكه به سمت تعلیم وتمرین مطالبی كه صرفا ارزش سؤالی در امتحانات دارند سوق دهد. به عبارت دیگر ، معلم ، دانش موز خود را برای آزمونهای سخت وفشرده ای كه درپیش رو دارد آماده ومجهز می كند ونه برای سال تحصیلی بعدی . بی شك یادگیری بسیاری از مسائل ومطالب درسی در هرسال تحصیلی ،ارزش زیر بنایی واساسی برای آموختن مفاهیم كلاس بالاتر دارد وقطعا یادگیری سطحی وطوطی وار بدون پرداختن به عمق مسائل وتجزیه وتحلیل آنها ، دانش آموز جهشی را دركلاس بالاتر با مشكلات فراوانی مواجه خواه ساخت.    "الكایند"  معتقد است كه  " اگر به نوجوانان بیش ازحدتعلیمات رسمی ارائه گردد كه مانع جذب كامل آنها به اكتشافات خودشان بشود ،   احتمالا كودكانی بارخواهند آمد كه از نظر هوشی سوخته اند(4)

برخورد نیازهای ذهنی دانش آموز با رشد عاطفی ، اجتماعی وی پس از اقدام به جهش ،از دیگر دلایلی است كه مخالفین با

 

______________________________________________________________________

 3و4) آرانی - آرین  " مقاله بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموزان جهشی (فصلنامه تعلیم وتربیت ، سال دهم ،بهار 1373 ،ص83

جهش تحصیلی به آن اشاره می كنند

مطرح نمودن این مسئله ، بر ناهماهنگی جوانب مختلف رشد مبتنی است .به این معنا كه رشد ذهنی بالای افرادتیز هوش نمی تواند ملاك معتبری برای رشد عاطفی اجتماعی آنان به حساب آید. چه بسا امكان دارد كه كودك تیز هوش از این نظر همانند همسالان عادی خود ویا حتی پایین تر باشد . به همین خاطر جهش تحصیلی موقعیتی را برای این دسته از كودكان ونوجوانان ایجاد می كند كه شكاف وناهماهنگی بین رشد ذهنیشان را با دیگر جنبه های رشدد خود احساس نمایند.

به عقیده مخالفان ونیز نویسنده مقاله (این ناهماهنگی رشدی كه باعث بروز رفتارهای ناساز گارانه در پایه های بعد از جهش می شود ،به تدریج برعملكرد تحصیلی دانش آموز تاثیر منفی گذاشته و وی را از خلاقیت ،آفرینش ذهنی وپیشرفت تحصیلی باز می دارد.همچنین این ناسازگاری عاطفی اجتماعی  باعث خواهد شدكه همكلاسیهای جدیدش كه یك سال از او بزرگتر هستند وی را در بازیها وفعالیت های گروهی خود شركت ندهند.

دانش آموز تیز هوش وسر آمد ، با اقدام به جهش تحصیلی ،صرفا مدت تحصیل خود را در یك مقطع كاهش می دهد. بدون آنكه تغییری در كیفیت آموزشی او به وجود آید پس از جهش ،وی باز هم در یك مدرسه عادی ودر كنار دانش آموزانی كه از نظر قابلیت های ذهنی در سطح عادی هستند قرار خواهد گرفت وناگزیر با همان امكانات مثل معلم ، منابع درسی وروشهای آموزشی كه برای شاگردان عادی در نظر گرفته شده است سر وكار خواهد داشت . در حالی كه افراد تیز هوش ، نیازها ، علائق وتوانایی های خاص خود را دارند وكوتاه كردن مدت تحصیل آنان نمی تواند به طور كامل پاسخگوی خواسته ها ونیازهای پیچیده شان باشد.از دست دادن برتری تحصیلی در سالهای بعد ازجهش از جمله تردید هایی است كه محققین چون ساترن " مطرح كرده اند. (5) " 

دانش آموزی كه همواره در كلاس به عنوان شاگرد ممتاز انتخاب شده است احتمال دارد پس از جهش ، به علت عدم بلوغ عاطفی - اجتماعی  متناسب با همكلاسی های جدیدش ،این امتیاز را از دست بدهد وهمین امر باعث از دست دادن اعتماد به نفس وكاهش انگیزش ورغبت وی در یادگیری شود. نكته دیگری كه " ساترن " مطرح می كند، این است كه چون این كودكان ونوجوانان از نظر توانایی های هوشی در سطح بالا تری نسبت به همسالان خود هستند وبالطبع بهتر وسریعتر می آموزند، این امكان وجود دارد كه دیگران را پایین تر از خود دانسته ودر نگرشهای خود نسبه به آنان احساس تكبر وممتاز بودن كنند.(6)

البته این تردیدها در رابطه با  استفاده مكرراز جهش تحصیلی مطرح شده است ، لیكن پشتوانه پژو هشی محكمی كه مؤید صحت آنها در رابطه با دانش آموزان جهشی باشد وجود ندارد. این تصور كه كودك تیز هوش به خاطر تواناییهای بالای ذهنی اش ،می تواند در فراگیری تمام دروس به یك اندازه از خود نبوغ واستعداد نشان دهد ،از نظر مخالفان قابل قبول نیست .همانطور كه قبلا هم گفته شد بسیاری ازاین كودكان از نظر یادگیری محتوای دروس مختلف ،سطوح متفاوتی از موفقیت را نشان می دهند ،بنابراین جهش تحصیلی كه مجموع دروس یك پایه رادر بر می گیرد ،ممكن است دانش آموز رابرای یادگیری سریع برخی از دروس كه در آنها از استعداد چندان بالایی برخوردار نیست دچار فشارهای ذهنی وجسمی زیادی نماید.

   ازطرف دیگر ،عده ای از متخصصان تعلیم وتربیت نیز سرسختانه می كوشند تامفید بودن این روش آموزش را برای دانش آموزان تیز هوش به اثبات بر سانند

_____________________________________________________________                                                                                                                                         5  - آهنكوبنژاد ،محمدرضا ،مقاله ( مقایسه سازگاری عاطفی واجتماعی دانش آموزان جهشی وغیر جهشی دوره ابتدایی اهواز )  مجله علوم تربیتی

6- آهنكوبنژاد ،محمدرضا ،مقاله ( مقایسه سازگاری عاطفی واجتماعی دانش آموزان جهشی وغیر جهشی دوره ابتدایی اهواز )  مجله علوم تربیتی                                                                                  

 

موافقان با جهش تحصیلی :

موافقان با جهش تحصیلی ،آنچه را كه بیش از هرچیز مطرح می سازند ، "اصل مساوات در آموزش" است بدین معنا كه بایستی به دانش آموزان اجازه داد تا به نسبت استعدادها وتوانایی های ذهنی خود پیشرفت نمایند ایشان معتقدند كه به هیچ وجه منطقی وعاقلانه نیست كه دانش آموزان تیز هوش وسر آمد را در حصار سن تقویمی شان محدود نماییم واساسا" توزیع كودكان بر اساس تراز سنی كار درستی نیست بلكه باید به توانایی های هوشی آنان توجه داشت.

خطر نابودی تدریجی واز دست دادن علاقه وانگیزش به خاطر عدم تناسب لازم محتوای درسی با توانایی های هوشی دانش آموزان سر آمد ،از دیگر مسائلی است كه موافقان طرح می كنند.               

به عقیده آنان اگر دانش آموزان تیز هوش از این فرصت (جهش تحصیلی) محروم شوند ،از آنجایی كه از نظر سرعت ودقت در فراگیری مطالب برتر از همسالان خود هستند ،به تدریج كلاس درس وبرنامه های آموزشی ونیز نحوه تدریس معلم یك حالت خسته كننده وكسالت آوری برای آنان به وجود آورده وعلاوه بر این كه باعث هدر رفتن استعداد های ایشان می شود ، ارتباط بین آنها ومعلم را كمرنگ خواهد كرد.                                                                                                                         

از عواقب دیگر این نوع محرومیت ،نفرت ازمحیط آموزشی ،فشار درجهت كم آموزی به خاطر مقبول واقع شدن نزد همسالان ونیز عادات نادرست تحصیلی می باشد(7)                                        

میراكاگراس در پژوهشی كه درسال1992 ودركشور استرالیا به صورت مطالعه ای موردی وطولی انجام شد، پنج كودك بسیار تیز هوش بابهره هوشی200-160 را كه به گونه ای افراطی جهش یافته بودند مورد بررسی قرار داد.                                                                                                                  پیش از این جهش ،این كودكان دچار محرومیت شدید ذهنی ،خستگی وفقدان انگیزش بودند .ازنظر اجتماعی گروه همسالان آنانرا طرد كرده بودند وسطوح پایین تری از عزت نفس داشتند.

یافته های تحقیق نشان داد كه بر اساس قضاوت والدین ومعلمان ،این دانش آموزان پس ازجهش ،هم ازنظر تحصیلی وهم از نظر اجتماعی درجایگاه بسیار مناسب تری قرار گرفتند .آنان سطوح بالاتری از انگیزش را نشان دادند وگزارش كردند كه فشار در جهت كم آموزی به منظور مقبول واقع شدن نزد همسالان به طور معنی داری در آنان كاهش یافته یا كاملا از بین رفته است.(8)

موافقان با جهش تحصیلی ،از دست دادن برتری تحصیلی پس از جهش را شدیدا" رد كرده وسعی نموده اند در این زمینه شواهد پژوهشی محكمی ارائه دهند.

2تن دیگر از محققان در سال 1984 در یك تحلیل چند جانبه از26 مطالعه در باره جهش تحصیلی نشان دادند كه دانش آموزان تیز هوش پس از جهش ،با دانش آموزان تیز هوش مسن تر ازخود در همان كلاسها عملكرد تقریبا "مشابهی داشتند.(9)

همچنین "آرانی" در تحقیق خود كه به بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموزان جهشی پرداخته است ،نشان می دهد كه این دسته از دانش آموزان در سالهای بعد نیز درمجموع وضعیت نسبی خوب خود را حفظ می كنند.(10)

"ترمن" در رابطه با مسئله سازگاری عاطفی - اجتماعی  دانش آموزان معتقد است كه این افرادازنظر هوشی بلكه از نظر سازشی اجتماعی نیز بر سایر دانش آموزان برتری دارند وبه خوبی می توانند خود را با محیط جدید هماهگی وموافق سازند. حتی وی توصیه می كند كه كودكانی با هوشبهر 140 به بالا باید لاقل یك كلاس جلوتر از سایر همسالان خود باشند. (11)

_________________________________________________________

7)مقدم ،بدری،  "كاربرد روانشناسی در آموزشگاه" انتشارات سروش ،چاپ چهاردهم ،1366 ،ص568)به  نقل از :آهنكوبنژاد ،محمد رضا ،ص174

9)روانشناسی تربیتی ، (ترجمه دكتر غلامرضا خوی نژاد) ،نشر پاژ ،چاپ اول ،1374 ،ص328 

10) آرانی ،ارین ،ص89

11 )به نقل از :مقدم ،بدری ،ص154

 

 عده ای دیگر از پژوهشگران با تلخیص تحقیقات مربوط به جهش تحصیلی ،گزارش می دهند كه این روش به موفقیت تحصیلی تیز هوشان كمك زیادی می كند .اما تاثیرات منفی آن بر رشد اجتماعی وعاطفی آنان هنوز به اثبات نرسیده است واگر مسائل سازشی هم بروز كند میزان آن اندك است وجنبه موقتی دارد. (12)

البته برخی از طرفداران جهش تحصیلی نیز معتقدند كه حتی اگر در جریان جهش یا پس از آن مشكلات سازگاری به وجود بیاید ،كودك تیز هوش قادر به غلبه برآن مشكلات خواهد بود مشروط براین كه جهش از دوسال تجاوز نكند.

نتیجه گیری كلی

دامنه بحث مخالفان وموافقان باجهش تحصیلی به این مختصر ختم نمی شود وفرصتی بیش از یك مقاله را می طلبد. ولی باید دانست آنچه كه امروزه اهمیت بیشتری پیدا كرده این است كه روشهای گوناگون آموزش كودكان تیز هوش را چگونه و برای كدام دسته از دانش آموزان می توان پیاده كرد؟                 به عبارت دیگر ،صاحب نظران تعلیم وتربیت به این نتیجه رسیده اند كه مطلوب بودن یا نبودن هركدام از روشهای آموزشی بستگی به نحوه اجرای آن روشها واز همه مهمتر توجه به مسئله تفاوتهای فردی دانش آموزان از نظر توانایی های ذهنی ،سازگاری عاطفی، اجتماعی ،علایق  واستعدادها دارد .   باتوجه به مطالب فوق ،بیان چند نكته وارائه پیشنهاداتی درجهت هرچه   مطلوبتر كردن این روش ضروری به نظر می رسد  .                                                                                                               

همانطور كه در ابتدای مقاله گفته شد ،جهش تحصیلی یكی از روشهای تسریع تحصیلی است ودر واقع می توان گفت كه یكی از ساده ترین ودر عین حال كم هزینه ترین روشهای آموزش كودكان سر آمد می باشد كه با استقبال عمومی بیشتری مواجه شده است ولی متاسفانه در بیشتر مواقع بدون در نظر گرفتن ملاحظات وانجام بررسی های كافی توسط والدین ومربیان مورد استفاده قرار می گیرد               

بسیاری از والدین ومربیان ،وجود چندنمره درخشان در كارنامه دانش آموز رانشانه نبوغ وتیز هوشی او دانسته وسعی می كنند اورا به استفاده از جهش تحصیلی ترغیب ویاحتی مجبور كنند. باید توجه داشت كه استعداد پیشرفت تحصیلی زیر مجموعه ای ازهوش به شمار می آید نه بالعكس. محدود كردن هوش به استعداد وپیشرفت تحصیلی در واقع محدود كردن قلمرو ومحتوای آن است.(13)

متاسفانه بسیاری از والدین برای جبران ناكامی های تحصیلی واجتماعی خود ،بدون در نظر گرفتن مسائل عاطفی - اجتماعی  وآمادگی روانی فرزندانشان ،وی رابه جهش از یك پایه به پایه دیگر وادار می كنند. مقررات وشرایط آئین نامه ای نیز نتوانسته است مانع از این خواست برخی از والدین شود وتاسف بارتر این كه این قانون  با برنامه ریزی بسیار غلط وبدون پشتوانه كارشناسی به پایه اول ابتدایی نیز در حال تسری است. لذا ضروری است تا با تجدید نظر در آیین نامه مربوط به جهش تحصیلی ، ضمن توجه به شرایط موجود در آن  وضعیت عاطفی وروانی ،تایید مشاور ونظر كارشناسی مربیان ودست اندر كار دانش آموزان متقاضی در مورد

ویژگی های مختلف وی ، به شرایط موجود در این آیین نامه اضافه شود . 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________                                                                                                                   

 12) به نقل از : هالاهان ،دانیل پی -كافمن  جیمز ،ام ، "كودكان استثنایی" (ترجمه مجتبی جوادیان) انتشارات آستان قدس رضوی ،چاپ اول ،1371 ،ص646

   13)لطف آبادی ، حسین ،مقدمه كتاب آموزش وپرورش كودكان تیز هوش ،ص7                                                

 

همچنین توصیه می شود كه دانش آموز موردنظر را از لحاظ توانایی فراگیری محتوای دروس مختلف  مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد تاچنانچه استعداد یادگیری وی دربعضی از دروس به اندازه دانش آموزان عادی است  از جهش كردن او به پایه بالاتر جلوگیری شود .                                                             

   البته اگر نظام واحدهای درسی در  نظام آموزش وپرورش جایگزین كلیه دروس گردد می  توان منحصرا از جهش كردن دانش آموز در دروسی كه با مشكل رو بروست جلو گیری كرد.     مسئله دیگر این است كه تكالیف وتمرین هایی كه برای دانش آموزان جهشی درنظر گرفته می شود    از نظر كیفی متفاوت ازتكالیف شاگردان عادی باشد وبتواند به نحو مطلوبی حس كنجكاوی آنانرا تقویت نماید.روش تدریس معلم نیز باید به گونه ای  باشد كه با عث افزایش قدرت خلاقیت در آن ها گردد. روش های مسئله گشایی،پرسش و پاسخ و نیز روش اكتشافی در تدریس مانع از خستگی و هدر رفتن استعداد ها و نبوغ آن ها خواهد شد . البته رعاین نكات فوق نباید به شكلی باشد كه دانش آموزعادی كلاس احساس كند كه معلم بین او و شاگرد جهشی تبعیض قائل می شود چرا كه این نوع برداشت های كودكان و نوجوانان ،حس حسادت را در آن ها برانگیخته ودر یرقراری روابطشان با وی تاثیر منفی بر جای خواهد گذاشت . بی شك معلمی كه در كنار دانش آموزان عادی كلاس خود ،با یك یا چند دانش آموز جهشی سر وكار دارد مسئولیت سنگین تری بر دوش خواهد داشت . وی باید با ویژگی های مختلف این دسته از افراد به خوبی آشنا بوده ودر برخورد با آن ها ظرافت و مهارت خاصی از خود نشان دهد  .                       

 

 معلم باید برای جلو گیری از بروز احتمالی هر گونه ناسازگاری عاطفی اجتماعی در این گروه از      دانش آموزان یك نوع رابطه دوستانه قوی و مستحكم بین همه شاگردانش برقرار نماید و نگذارد كه یك سال كوچكتر بودن دانش آموز جهشی و یا حتی بهره هوشی بالای وی نسبت به دیگران موجبات طرد شدن وی از فعالیتهای كلاس و بازی های گروهی را فراهم نماید.

 

 

                                                                   

 


برچسب ها: نقدی بر جهش تحصیلی، جهش، تحصیلی، جهشی،  

تاریخ : دوشنبه 9 تیر 1393 | 06:41 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
یكى از مسائل مهم در تعلیم و تربیت نوجوانان جامعه، به ویژه قشر دانش‌آموز، توجه لازم به اوقات فراغت آنان است؛ چراكه اگر فعالیت متناسب با هنجارهاى اجتماعى براى آن ها در نظر گرفته نشود، ناهنجارى‌هاى اجتماعى بسیارى را سبب خواهد شد.
بنابراین، پر نمودن اوقات فراغت مورد توجه كارشناسان علوم تربیتى و اجتماعى قرار گرفته است كه مى‌توان از آن در جهت كسب ارزش‌هاى اجتماعى استفاده بهینه نمود و در غیر این صورت، مى‌تواند ضایعات جبران‌ناپذیرى را به قشر نوجوان جامعه وارد سازد.
با توجه به این كه این قشر بیشتر تحت تأثیر آسیب‌هاى اجتماعى قرار مى‌گیرد و در دوران بلوغ دچار هیجانات، احساسات و عواطف شدیدى هستند، بررسى این مسئله از اهمیت ویژه‌اى برخوردار است تا بتوان به نوعى از انحرافات در این دوره پیش‌گیرى نمود.
اوقات فراغت، هدایت و تربیت

امروزه پر نمودن بهینه اوقات فراغت نوجوانان و جوانان از جمله مسائل مهم این قشر آینده‌ساز و ارزشمند محسوب مى‌شود و بر اساس نتایج تحقیقات متعدد، یكى از علل انحرافات اجتماعى قشر جوان پر ننمودن بهینه اوقات فراغت آنان است.

از این‌رو، مسئله اوقات فراغت نوجوانان و جوانان توجه دست‌اندركاران تعلیم و تربیت و صاحب‌نظران علوم رفتارى را به خود جلب نموده و شكّى نیست كه نداشتن برنامه‌اى سودمند براى گذراندن بهینه اوقات فراغت قشر جوان زمینه را براى بروز بسیارى از مفاسد اجتماعى فراهم مى‌آورد.

 

اوقات فراغت به دلیل این كه عارى از تكاپوى موظف و تنش‌ها و فشارهاى ذهنى و روانى است، از بهترین شرایط براى اصلاح عادات ناپسند و رفتارهاى نامطلوب در فرد به شمار مى‌رود.

 

در زمینه اوقات فراغت پژوهش‌هایى صورت گرفته كه نشان مى‌دهد استفاده بهینه و برنامه‌ریزى درست از اوقات فراغت مى‌تواند ارتباط نزدیكى با بهداشت روانى، بروز خلّاقیت و جلوگیرى از انحرافات اخلاقى و اجتماعى داشته باشد.

 

یكى از روان‌شناسان در پژوهشى پیرامون «هنگامه‌هاى فراغت، زمینه‌ساز بهداشت روانى و بستر خلّاقیت‌ها»بیان مى‌كند كه بهره‌گیرى از ساعات و ایام فراغت، عامل مهمى در پیش گیرى از تأثیرات نامطلوب فشار روانى، هم چون اضطراب و هیجان‌زدگى است و نقش بسزایى در تأمین بهداشت روانى و تبلور اندیشه‌هاى آزاد خواهد داشت.

«اولین امتیاز استفاده از اوقات فراغت، جلوگیرى از هرز رفتن نیروها و هدر دادن خلّاقیت‌هاست.»

هم چنین بررسى‌هاى متخصصان تربیت بدنى (نبوى و ذكایى) نشان مى‌دهد كه بسیارى از ناراحتى‌هاى جسمى مانند : اسهال، یبوست، ناراحتى‌هاى معده، كوفتگى عضلانى، سردرد و ناراحتى‌هاى پوستى، ریشه روانى از قبیل ترس، خشم، یأس و ناامیدى دارند.

پرداختن به امور تفننى، تفریحى و فرهنگى كه بر اساس میل و رغبت فرد صورت گیرد، نوعى رضایت‌خاطر و آرامش خیال را به دنبال دارد و افراد معمولا در پرتو استفاده از اوقات فراغت، اضطراب و نگرانى‌هاى خویش را رها نموده، به آرامش و آسایش لازم دست مى‌یابند.

  

اوقات فراغت، هدایت و تربیت

تعریف اوقات فراغت

در تعریف اوقات فراغت با عنایت به لغت‌نامه‌ها و نظریات صاحب‌نظران متعدد علوم رفتارى، مى‌توان به موارد ذیل اشاره نمود :

فرهنگ عمید فراغت را به معناىآسودگى و آسایش و آسودگى از كار و شغل معنا كرده است.

در لغت‌نامه دهخدا نیز فراغت به معناى آسایش، آرامى و استراحت و ضد گرفتارى از كار و شغل معنا شده است.

برخى از صاحب‌نظران آن را «فعالیت براى خود» یا «زمان آزاد» یا «زمان فروخته نشده‌اى كه متعلق به فرد است» و «زمانى كه فرد به میل خود از آن استفاده مى‌كند» توصیف نموده‌اند.

 

با عنایت به مباحث مزبور، مى‌توان اوقات فراغت را زمان‌هایى دانست كه یك فرد وراى انجام وظایف فردى و اجتماعى خویش دارد و مى‌تواند آن را با میل خود در امور مختلف صرف كند و بسته به این كه چگونه و با چه وسیله‌اى این اوقات پر شود، مى‌تواند پربارترین و شوق‌انگیزترین لحظات و یا بعكس ملال‌آورترین، بى‌بارترین و حتى مفسده‌انگیزترین دقایق باشد. 

تاگور اندیشمند هندى مى‌گوید: «تمدن بشرى نتیجه استفاده درست از اوقات فراغت است.»

 

اهمیت اوقات فراغت

بحث در مورد پر نمودن بهینه اوقات فراغت نوجوانان و جوانان از آن حیث مهم است كه این اوقات هم چون شمشیرى دولبه است؛ لبه‌اى از آن مى‌تواند رشد دهنده و اصلاح گر باشد و لبه‌اى دیگر زایل‌كننده نیروى جوانى و حتى بیهودگى و فسادانگیز.

 

به همین علت، مى‌توان ادعا نمود نحوه گذراندن اوقات فراغت، چه از جنبه‌هاى مثبت و سازنده و چه از جنبه‌هاى مخرّب و فسادانگیز، در حدى است كه سایر جنبه‌هاى زندگى هر فرد را به طور چشم گیرى تحت‌الشعاع قرار مى‌دهد.

اوقات فراغت، هدایت و تربیت

بنابراین، فعالیت‌هاى مربوط به اوقات فراغت بسته به سازنده یا نامطلوب بودن آن، در رشد و شكوفایى و یا بعكس در تخریب و انحطاط شخصیت نوجوانان و جوانان مۆثر است.

بنابراین، بهره‌گیرى از ساعات و ایام فراغت، عامل مهمى در پیش‌گیرى از تأثیرات نامطلوب «فشار زمان» هم چون اضطراب و هیجان‌زدگى است و نقش به سزایى در تأمین بهداشت روانى و تبلور اندیشه‌هاى آزاد خواهد داشت.

به دلیل همین اهمیت، متفكران بسیارى درباره آن اظهارنظر كرده‌اند.

 

براى نمونه، فرانسیس دوكه مى‌گوید: به من بگویید اوقات فراغت خود را چگونه مى‌گذرانید تا بگویم كه هستید و فرزندانتان را چگونه تربیت مى‌كنید. 

 

جان فوراستیه مى‌گوید: فراغت هدیه‌اى است كه به ما عطا كرده‌اند، اما شیوه استفاده از آن را نمى‌دانیم. 

تاگور مى‌نویسد : تمدن‌هاى انسانى سرمایه‌هاى جاویدانى هستند كه از كاشت، داشت و برداشت‌هاى صحیح اوقات فراغت متجلّى گشته‌اند.

از سوى دیگر، تحقیقات متعدد نشان داده است كه رواج انواع تفریحات انحرافى در بسیارى از كشورهاى غربى و در برخى از كشورهاى در حال توسعه، ناشى از نداشتن امكانات مناسب تفریحى است.

 

طبیعى است جوان كنجكاو و پرانرژى اگر از تفریحات سالم برخوردار نبوده و این امكان را نداشته باشد كه با ثمربخش ساختن وقت آزاد خود روحیه كنجكاو و خلّاق خویش را ارضا نماید، امكان این كه به سوى فعالیت‌ها و تفریحات ناسالم كشیده شود، زیاد است.

اوقات فراغت، هدایت و تربیت

در همین زمینه، تحقیقى كه در سال 1376 در شهرستان محلّات انجام گرفت نشان داد5/65 درصد از نوجوانان و جوانان بزهكارى كه در آن شهرستان مورد تحقیق قرار گرفته‌اند، فقدان وسایل تفریحات سالم را به مقدار «زیاد» و «تا حدودى» از عوامل مۆثر در بزهكارى خود عنوان نموده‌اند.

البته نبودن وسایل تفریحات سالم، به هیچ وجه دلیل منحصر به فرد انحرافات اجتماعى نیست، ولى غالبآ یكى از موجبات آن محسوب مى‌شود.

به هر روى، ضرورت توجه به این موضوع كه گذران مناسب و متنوع اوقات فراغت نوجوانان و جوانان مى‌تواند متضمن كمك به رشد و شكوفایى استعدادهاى آنان در كاهش افسردگى‌ها و انحرافات اجتماعى باشد، امر غیرقابل انكارى است و این حقیقت را نمى‌توان نادیده گرفت كه یكى از جنبه‌هاى مهم حیات بشر كه بخش قابل توجهى از زندگى او را به خود اختصاص مى‌دهد، اوقات فراغت است.

 

«اوقات فراغت یعنى آزاد شدن از یك دوره مصرف انرژى و تمركز خاص بر حالتى دیگر كه ممكن است استراحت، تجدید قوا، تنوع و تغییر فرصت ارزشیابى از خود باشد.»

هم چنین جوان بودن جمعیت كشور ما، كه یكى از ویژگى‌هاى اصلى آن محسوب مى‌شود، ضرورت توجه به اوقات فراغت آنان را كه آینده‌سازان این كشور اسلامى خواهند شد، به خوبى ملموس و مشهود ساخته است؛ چراكه جوانان به طور طبیعى مایلند در ساعات فراغت از تفریحات لذت‌بخش و نشاط‌آور استفاده كنند و بدین‌ وسیله موجبات مسرّت و آرامش خود شوند و این در حالى است كه عدم توجه به مسئله اوقات فراغت نوجوانان و جوانان موجب خواهد شد تا مروّجان فرهنگ غرب با برنامه‌ریزى‌هاى شوم، حساب‌شده و منحرف‌كننده خود و با در اختیار داشتن پیشرفته‌ترین فناورى‌ها باعث رواج فساد و ابتذال میان نوجوانان و جوانان شده و اهداف خود را تحقق بخشند.

 

«جامعه سالم جامعه‌اى است كه اعضاى آن بتوانند ضمن رفع نیازهاى زندگى از طریق اشتغال متعارف، از سرگرمى‌هاى سالم، روابط انسانى مطلوب و شعف عاطفى كه از صرف صحیح اوقات فراغت خویش حاصل مى‌كنند چنان مسرور شوند كه براى لذتى زودگذر، راه انحراف در پیش نگیرند.»

با عنایت به موارد فوق، اگر مسئولان جامعه و خانواده‌ها هدایت و راهنمایى نوجوانان و جوانان را در خصوص اوقات فراغتشان بر عهده نگیرند، احساسات جوانى آنان و یا مروّجان بى‌رحم فرهنگ منحط غرب راهنماى این نسل ارزشمند و آینده‌ساز خواهد شد و نه تنها نوجوانان و جوانان نخواهند توانست از اوقات فراغت خود بهره بگیرند، بلكه اوقات فراغت آنان با ابتذال پر خواهد شد.

بنابراین،

بجاست به منظور تحقق اهداف مقدس نظام اسلامى‌مان، با سرمایه‌گذارى، برنامه‌ریزى و سیاست‌گذارى مناسب عنایت بیش ترى به اوقات فراغت نوجوانان و جوانان شود. 

ویكتور پوشه، از مشاهیر جهان طب، به دولت خود پیشنهاد مى‌كند در دبیرستان‌ها به جاى تدریس زبان‌هاى یونانى و لاتین، از ورزش استفاده شود تا به وصیت فرنسیس بیكن كه مى‌گفت: ورزش كنید تا تندرست و سالم باشید

زیرا تن سالم براى روان به حكم یك مهمان‌خانه است

برچسب ها: اوقات فراغت، هدایت و تربیت،  

تاریخ : چهارشنبه 4 تیر 1393 | 05:59 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات


آزمون علمی آنلاین شامل تمام دروس پایه ی پنجم


جهت ورود به آزمون اینجا کلیک کنید.
برچسب ها: آزمون آنلاین پایه ی پنجم، آنلاین، کلاس پنجم، آزمون علمی،  

تاریخ : شنبه 3 خرداد 1393 | 04:56 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظراتآزمون درس ریاضی
آزمون املا وبنویسیم

آزمون عملکدی علومبرچسب ها: نمونه سوالاول دبستان، آزمون عملکردی، اول، سوال،  

تاریخ : سه شنبه 23 اردیبهشت 1393 | 06:28 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات

سوال ریاضی دوم ابتدایی
آزمون عملکردی علوم


آزمون درس فارسی

نمونه سوال هدیه های آسمانبرچسب ها: نمونه سوال دوم دبستان، دوم دبستان، ریاضی، فارسی، سوال، آزمون،  

تاریخ : سه شنبه 23 اردیبهشت 1393 | 06:03 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظراتآزمون ریاضی نوبت دوم


نمونه سوال علوم تجربی
سول فارسی بخوانیم وبنویسیم
آزمون هدیه های آسمانآزمون تعلیمات اجتماعی
برچسب ها: سوال امتحانی سوم ابتدایی، سوال، آزمون، سوم دبستان، ریاضی، علوم،  

تاریخ : دوشنبه 22 اردیبهشت 1393 | 04:51 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
سوال ریاضی پایه ی چهارم، نوبت دوم
سوال علوم چهارم نوبت دومنمونه سوال انشا وبنویسیم نوبت دومنمونه سوال جغرافی خرداد


سوال تاریخ ومدنی خردادسوال هدیه های آسمان


برچسب ها: سوالات امتحانی پایه ی چهارم ابتدایی، چهارم، سوال امتحانی، نوبت دوم، ریاضی، علوم،  

تاریخ : یکشنبه 21 اردیبهشت 1393 | 05:17 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
سوال ریاضی ششم نوبت دوم


آزمون نوبت دوم هدیه های آسمان
سوال نوبت دوم علوم تجربی
آزمون املا نوبت دوم

سوال نوبت دوم مطالعات اجتماعینمونه سوال انشا ونگارش نوبت دومسوال کار وفناوری

برچسب ها: نمونه سوال ششم ابتدایی، ششم، نوبت دوم، سوال، ریاضی،  

تاریخ : شنبه 20 اردیبهشت 1393 | 04:40 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات

تاریخ : جمعه 19 اردیبهشت 1393 | 06:04 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
 نمونه سوال ریاضی پنجم


سوال علوم تجربی پایه ی پنجم نوبت دوم
سوال جغرافی پنجم نوبت دومسوال تاریخ ومدنی پنجم نوبت دومسوال انشاونگارش پایه ی پنجم
متن املای نوبت دوم پنجم 
برچسب ها: سوال امتحانی نوبت دوم پایه ی پنجم، سوال امتحانی، کلاس پنجم، نوبت دوم، ریاضی، علوم، تاریخ ومدنی،  

تاریخ : جمعه 19 اردیبهشت 1393 | 05:12 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
محتوای الکترونیک اندام حسی


دراین محتوای الکترونیکفراگیران باقرار دادن اجزای هریک از اندام حسی در جای مناسب با این اجزاآشنامی شوند.
برچسب ها: محتوای الکترونیک اندام حسی، کلاس پنجم، علوم،  

تاریخ : پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393 | 04:27 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات

در مقام معلم ...

معلم عزیز ،استاد بزرگوار،تو را به چه مانند كنم. دل دریاییت لبریز از آرامش است همچون كوه استوار از حوادث روزگار ایستاده ای و همچون ابر،باران پر شكوه معرفت بر چمن های دشت دانش آموختگی فرو می ریزی. خورشید نگاهت گرمابخش وجود ماوحرارت كلبه ی سرد یأس و ناامیدی و ارمغان شور و شعف است. غنچه ی تبسمی كه از گلستان لبهای تو می روید، طراوت لحظه های ابهام و زیبا یی بخش خانه ی وجود ماست. كلام روح بخش و دلنشین تو موسیقی دلنوازی است كه بر گوش جان می نشیند و اهنگ زندگی را به شور در می آورد. روانی به لطافت گلبرگهای ارغوان داری كه از احساس و شور و شعف لبریز است. دستهای روشنت سپیدی خود را از گل بوسه های گچ گرفته و شمع وجودت از نیروی ایمان وانسانیت شعله ور است .

سرخی شفق ،تابش آفتاب ، نغمه ی بلبلان ،صفای بستان ، آبی دریاها، همه و همه را می توان در تو خلاصه نمود. معنای كلام امید بخش تو همچون نسیم صبحگاهان نشاط بخش روح خسته ماست. علم آموزی و صبر ایمان را از پیامبران به ارث برده ای و به حقیقت وارث زیبایی ها بر گستره ی گیتی هستی. قدوم سبز تو سبزینه ی كوچه باغ های زندگی  و صفا بخش خاطر پر دغدغه ی ماست. طپش قلب تو آهنگ خوش هستی و جوشش نشاط در غزل شیوای زندگی است.

 تو روشنایی بخش تاریكی جان هستی و ظلمت اندیشه را نور می بخشی. ‹‹و ما یستوی الاعمی والبصیر .و لا الظلمات ولا النور››وهرگز كافر تاریك جان كور اندیش با مومن اندیشمند خوش بینش یكسان نیست وهیچ ظلمت با نور یكسان نخواهد بود.

چگونه  سپاس گویم مهربانی ولطف تو راكه سرشار از عشق ویقین است. چگونه سپاس گویم تأثیر علم آموزی  تو را كه چراغ روشن  هدایت را بر كلبه ی محقر وجودم فروزان ساخته است. آری در مقابل این همه عظمت و شكوه تو مرا نه توان سپاس است ونه كلام وصف. تنها پروانه ی جانم بر گرد شمع وجودت، عاشقانه چنین می سراید :

 

  معلم كیمیای جسم و جان است     

  مــعلم رهنمای گمرهان است

 شـده حك بر فراز قله ی عشق   

 معلم وارث پیغــــمبران است


ای خدای عشق ، ای ام الکتاب
ای معلم ، ای سراسر آفتاب

تو به ما آموختن آموختی
همچو شمع در بین ما میسوختی

در پی سوز و گداز و سوختن
فکر تو تنها بود آموختن

تو خمینی را خمینی کرده ای
طالقانی را سمائی کرده ای

ابن سینا و ابوریحان را
در پی علمت فدایی کرده ای

شغل تو شغل تمام انیباست
جای تو در آسمان و در سماست

زاده ء لاهوتی و از نسل خاک
از سخن گفتن نداری هیچ باک

در کتاب دل نویسم با مداد
ای معلم روز تو تبریک بادبرچسب ها: روز معلم،  

تاریخ : جمعه 12 اردیبهشت 1393 | 05:44 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
این بازی که مربوط بافصل آخر علوم پایه ی پنجم دبستان(انسان ومحیط زیست) 
می باشد،دانش آموزان از طریقیک بازیبا جایگاه هر یک از موجودات در زنجیره ی غذایی آشنا می کند.ودر پایان به کشفچرخه ی غذایینایل می کند.


برچسب ها: بازی آموزشی زنجیره ی غذایی، علوم پنجم، انسان ومحیط زیست، چرخه ی غذایی،  

تاریخ : جمعه 12 اردیبهشت 1393 | 05:29 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات

این محتوای الکترونیک که مربوط به درس بنویسیم پایه ی پنجم می باشد ،فراگیران را از طریق انجام یک بازی پازلبا کلمات هم خانوادهآشنا می سازد.

برچسب ها: محتوای الکترونیک بنویسیم پنجم، هم خانواده، پنجم، فارسی،  

تاریخ : جمعه 12 اردیبهشت 1393 | 05:17 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات

در این محتوا دانش آموزان با مجموع زوایای داخلی چند ضلعی هاآشنا می شوندبه طوری که با کلیک بر روی هر شکل با اندازه ی هریک از زوایه ها ودر نهایت با مجموع زوایای داخلی آن شکل آشنامی شوند.


 
برچسب ها: محتوای الکترونیک زوایای داخلی چند ضلعی ها، محتوای الکترونیک، کلاس پنجم،  

تاریخ : جمعه 12 اردیبهشت 1393 | 05:01 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
150سوال تستی پایه ی پنجم دبستان


دانلود 80سوال تستی جغرافی پنجم از کل کتاب45سوال تستی علوم پنجم از درس ماشین ها تا مبارزه ی پنهان


30سوال تستی هدیه های آسمان پایه ی پنجم
برچسب ها: دانلود سوالات تستی کلای پنجم، سوال ریاضی پنجم، سوال جغرافی پنجم، سوال علوم پنجم، سوال، پنجم دبستان،  

تاریخ : سه شنبه 9 اردیبهشت 1393 | 06:01 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات

این محتوای الکترونیک که مربوط به فصل آخر کتاب علوم پنجم دبستان(انسان ومیط زیست)  است به بررسی رابطه ی غذایی بین موجودات زتده می پردازد،وجایگاه هریک از موجودات در یک زنجیره ی غذایی را مشخص می کند. فراگیران با قرار دادن هر یک این موجودات در جایگاه خود به  رابطه ی غذاییبین آنها پی می برند. 

برچسب ها: محتوای الکترونیک علوم پنجم دبستان، علوم پنجم، پایه پنجم، انسان ومحیط زیست، زنجیره ی غذایی، رابطه ی غذایی،  

تاریخ : دوشنبه 8 اردیبهشت 1393 | 05:36 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات

پاورپوینت درس نهم علوم پایه ی پنجم با نام مبارزه ی پنهان .

کاری از دانش آموز پرتلاش حسن جعفری.
برچسب ها: پاورپوینت علوم پنجم، مبارزه یپنهان، علوم، پنجم، پاورپوینت،  

تاریخ : سه شنبه 2 اردیبهشت 1393 | 05:01 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
این مجموعه کامل ترین مجموعه ی انیمیشن های آموزشی پایه ی پنجم می باشدکه در دروس فارسی بخوانیم وبنویسیم، علوم تجربی وریاضی تهیه شده است.که شامل کلیه ی مفاهیم این دروس می باشد.


120انیمیشن ریاضی پنجم


115انیمیشن بخوانیم پنجم26انیمیشن علوم تجربی پنجم36انیمیشن بنویسیم پنجم


منبع سایت همگامwww.hamgam.medu.ir

برچسب ها: انیمیشن های پایه ی پنجم دبستان، انیمشن ریاضی پنجم، انیمشن علوم پنجم، انیمشن بنویسیم پنجم، انیمشن بخوانیم پنجم، انیمشن، پایه ی پنجم،  

تاریخ : دوشنبه 1 اردیبهشت 1393 | 05:58 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات

پاورپوینت درس چهاردهم تاریخ کلاس پنجم (حکومت پهلوی)

که به بررسی اوضاع ایران در زمان حکومت پهلوی می پردازد و

دانش آموزان را با این سلسله آشنا می کند.

کاری ازدانش آموزموفّق وکوشا:رضا کریمی برچسب ها: پاورپوینت تاریخ کلاس پنجم، حکومت پهلوی، پنجم، تاریخ،  

تاریخ : یکشنبه 31 فروردین 1393 | 05:07 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
محتوای الکترونیک علوم چهارم دبستان بخش زمین وهمسایه های آن که شامل پاورپوینت این بخش همراه با آزمون الکترونیک ده سوالی یک بازی جذاب وزیبا در مورد مفاهیم این درس ویک انیمیشن زیبا از حرکات چرخشی وانتقالی زمین می باشد . کار تهیه ی این محتوا را دختر عزیزم مهدیه جیریایی انجام دادند. 
برچسب ها: محتوای الکترونیک علوم چهارم دبستان، علوم چهارم، محتوای الکترونیک، پاورپوینت، زمین وهمسایه های آن، بازی درسی، انیمیشن آموزشی،  

تاریخ : شنبه 30 فروردین 1393 | 05:51 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
محتوای الکترونیک طیف نور رنگین کمان که مربوط به علوم پایه ی پنجم بوده والبته در
 پایه های دیگرودروس دیگر نیز کاربرد دارد.فراگیران را در قالب یک بازی با طیف نور وترتیب 
رنگ های رنگین کمان آشنا می کند.


از نظرات ارزنده ی شما استقبال می کنیم.

برچسب ها: محتوای الکترونیک طیف نور رنگین کمان، محتوای الکترونیک، پایه ی پنجم، علوم،  

تاریخ : جمعه 29 فروردین 1393 | 12:02 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات

این پاورپوینت که مربوط به درس چهاردهم جغرافی پایه ی پنجم می باشد،به صورت بسیار زیبا به معرفی ویژگی های قاره های جهان می پردازد.ودانش آموزان را با قاره های جهان آشنا می کند.

کاری است از دانش آموز کوشا وتوانا :علی زندیانبرچسب ها: پاورپوینت جغرافی پنجم درس قاره های جهان، قاره های جهان، جغرافی، پنجم، پاورپوینت، محتوای الکترونیک،  

تاریخ : چهارشنبه 27 فروردین 1393 | 06:30 ب.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
پاورپوینت درس دهم تاریخ کلاس پنجم که به بررسی اوضاع ایران در زمان حکومت صفویه از ابتدا تا انتها می پردازد. ودانش آموزان را با این سلسله آشنا می کند.این محتوا کاری است از دانش آموز با ادب  وپر تلاش علی خانمحمدیبرچسب ها: پاورپوینت تارخ پنجم درس صفویه، صفویه، تاریخ، کلاس پنجم،  

تاریخ : چهارشنبه 27 فروردین 1393 | 06:27 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
اینپاورپوینت که مربوط به درس جغرافی پایه ی پنجم می باشد به بررسی اوضاع طبیعی، انسانی واقتصادی کشورهای همسایه ی ایران در یک نگاه جامع وکلی می پردازد.ودانش آموزان را با همسایگان ایران آشنا می کند.
 این محتواکاری است از  دانش آموز توانا ومؤدب  : هانی مایلی
برچسب ها: پاورپوینت جغرافی پنجم،  

تاریخ : چهارشنبه 27 فروردین 1393 | 06:11 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات

پاورپوینت درس دوازدهمتاریخ کلاس پنجمبا عنوان حکومتقاجاریه

 کاری از دانش آموز پرتلاش وبااخلاق مهدی نوازنی
برچسب ها: پاورپوینت تاریخ پنجم، پنجم، قاجاریه،  

تاریخ : دوشنبه 25 فروردین 1393 | 05:14 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات

پاورپوینت فصل دهم علوم پایه ی پنجم با نام دستگاه عصبی واندام حسی

ودرس چهاردهم جغرافی پنجم بانام قارّه های جهان 

کاری از دانش آموز خوبم : حسین فراهانی


پاورپوینت فصل دهم علوم پایه ی پنجم با نام دستگاه عصبی واندام حسیپاورپوینت درس چهاردهم جغرافی پنجم بانام قارّه های جهان
برچسب ها: پاورپوینت علوم وجغرافی پنجم، علوم پنجم، جغرافی پنجم، دستگاه عصبی واندام حسی، قاره های جهان،  

تاریخ : یکشنبه 24 فروردین 1393 | 05:11 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
تاریخ : شنبه 23 فروردین 1393 | 05:45 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
در این محتوا که مربوط به فصل دهم کتاب علوم پنجم با عنوان دستگاه عصبی واندام حسی می باشد،دانش آموزان با ساختمان گوش انسان آشنا شده وبا انجام یک بازی آموزشی به تثبیت آموخته های خود در این زمینه می پردازند.برچسب ها: محتوای الکترونیک ساختمان گوش انسان، علوم پنجم، دستگاه عصبی، اندام حسی، گوش انسان،  

تاریخ : چهارشنبه 20 فروردین 1393 | 05:20 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
یکی از فصل های بسیار جالب و در عین حال مشکل علوم پایه ی پنجم فصل جانداران ساده است. به منظور یادگیری بهتر این فصل پاورپوینتی را تهیه کرده ام که امیدوارم مورد استفاده و عنایت همه ی کلاس پنجمی ها میهنم قرار بگیرد.
منبع وبلاگ مدرسه ی آبی

برچسب ها: پاورپوینت علوم پنجم بخش جانداران ساده،  

تاریخ : دوشنبه 18 فروردین 1393 | 05:51 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
تعداد کل صفحات : 26 ::      ...   3   4   5   6   7   8   9   ...  
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.